Biếm hoạ của RUỐC

nghigiquaphienxuNhomBuiHang
Nghĩ gì qua phiên xử Nhóm Bùi Hằng?

Biếm họa của Ruốc.