Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ mạt sát đe dọa hơn 20.000 nhà báo

Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ mạt sát đe dọa hơn 20.000 nhà báo