item-thumbnail

Đèn Cù – 23

18/10/2014

Trong Hội nghị trung ương 9 khoá 3, có hai chuyện đụng đến Lê Liêm, chính uỷ của chiến dịch Điện Biên Phủ. Anh tham luận phản đối đường lối Mao. Mở đầ...

1 1,052 1,053 1,054 1,055 1,056 1,188