item-thumbnail

Chuyện xưa Sài Gòn- 3

19/06/2014

Sau năm 1975, khi Cộng sản cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa thì đến năm 1976, Sài Gòn bị đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đó chỉ là cái tên bắt bu...

item-thumbnail

Chuyện xưa Sài Gòn-2

18/06/2014

Sau năm 1975, khi Cộng sản cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa thì đến năm 1976, Sài Gòn bị đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đó chỉ là cái tên bắt bu...

1 1,052 1,053 1,054 1,055 1,056 1,114