item-thumbnail

Đèn Cù – 10

05/10/2014

Hè 1958, tôi đi thực tập ở Thẩm Dương hay Phụng Thiên, Moukhden, kinh đô gốc của tộc Mãn và cũng là kinh đô vua bù nhìn Phổ Nghi thời Nhật. Cơ địa côn...

1 933 934 935 936 937 1,061