item-thumbnail

Đèn Cù- chương 2 và 3

28/09/2014

Dannews: Bản điện tử của Đèn Cù đã được tác giả đồng ý cho phép mọi người sử dụng. Để những độc giả của Dannews chưa có điều kiện tiếp cận tác phẩm nà...

item-thumbnail

Đèn Cù- chương 1

27/09/2014

Dannews: Bản điện tử của Đèn Cù đã được tác giả đồng ý cho phép mọi người sử dụng. Để những độc giả của Dannews chưa có điều kiện tiếp cận tác phẩm nà...

item-thumbnail

Phận bút

21/09/2014

Dù đã đọc khá nhiều về giai đoạn miền Bắc “xã hội chủ nghĩa”, nghe trực tiếp nhiều cây bút lớn tuổi kể lại, nhưng khi đọc Đèn Cù mới cảm t...

1 185 186 187 188 189 199