item-thumbnail

Chúng nó, chúng tôi

13/01/2018

Trương Duy Nhất Hình từ trái sang hàng trên: Blogger Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy, blogger Trương Duy Nhất Hình từ trái sang hàng dưới: ...

item-thumbnail

Chúng ta đang ở đâu?

30/11/2014

Chúng nó chiếm mất đảo của ta rồi Chúng nó đổ thêm đất cho đảo to ra Xây sân bay có thể tấn công nước Úc Chúng nó ghiết bao nhiêu chiến sỹ ngày nào gi...