item-thumbnail

Chúng ta đang ở đâu?

30/11/2014

Chúng nó chiếm mất đảo của ta rồi Chúng nó đổ thêm đất cho đảo to ra Xây sân bay có thể tấn công nước Úc Chúng nó ghiết bao nhiêu chiến sỹ ngày nào gi...