item-thumbnail

Xem lại bản đồ!

15/06/2014

Hôm nay chúng ta xem lại bản đồ do chính quyền VIỆT NAM CỘNG HÒA vẽ thì biết ngay ai là Ngụy, ai bán nước. Thời gian trả lời tất cả, nhưng ít ai nghĩ ...